Etiske retningslinjer

Hovedmål og etiske prinsipper

Hovedmålet for vår bedrift er å opprettholde og videreutvikle en bærekraftig og sunn virksomhet med gode relasjoner til alle våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Vi skal ha en god bedriftskultur hvor det oppfordres til å drøfte etiske dilemmaer på arbeidsplassen.

 

 • Alle lovbestemte krav som til enhver tid gjeldende skal respekteres og etterleves.
 • Vi skal følge alle vedtatte krav fra ILO-konvensjoner.
 • Alle aktiviteter vi er involvert i, forplikter vi oss til å holde høy etisk og moralsk standard.
 • Vi skal respektere og etterleve de grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.
 • Innenfor de rammer vi har påvirkningsmuligheter, ønsker vi å tilstrebe at alle våre samarbeidspartnere følger og respekterer disse etiske målsettingene.

 

For å oppnå slike gode relasjoner er vi klar over at vårt etiske ansvar må tas på alvor, og dette er noe vi jobber med kontinuerlig. Vi har opprettet følgende retningslinjer som skal følges både internt i vår bedrift, og av alle våre samarbeidspartnere.

Våre ansatte

Alle våre ansatte er vår største ressurs, og vi setter gjensidig respekt og yrkesstolthet i høysetet. For oss er det viktig at våre ansatte trives i sitt daglige virke, og at de ansettelsesvilkår som tilbys tilfredsstiller kravene offentlig lovgivning og gjeldende tariffavtaler fastsetter. I tillegg har vi disse etiske og moralske standpunktene i alle ansettelsesforhold:

 • Ingen ansatte er offer for tvang eller arbeider ufrivillig.
 • Det ansettes ingen arbeidstakere under 16 år.
 • Alle jobbsøkere og arbeidstakere blir vurdert på lik linje, uavhengig av rase, kjønn, hudfarge, nasjonalitet, religion, etnisitet og eventuelle andre særpreg
 • På vår arbeidsplass er vi opptatt av sikkerhet, og ønsker å fremstå som en foregangsbedrift med hensyn på trygt og sunt arbeidsmiljø. Dette er noe vi stadig ønsker å utvikle og forbedre.
 • Bedriftens arbeidslokaler skal være rusfrie, det aksepteres ikke at du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeid. Det forventes at du sier ifra dersom du ser eller hører at noen av dine kolleger er, eller har vært påvirket av alkohol eller andre rusmidler på jobb.
 • Politiske sympatier, religiøs tilhørighet, medlemskap i grupper, lag, foreninger m.m. er bedriften uvedkommende.
 • Du skal fremstå som upartisk når du fremstår på vegne av bedriften
 • HMS-internkontroll hvor faste rutiner skal være tilgjengelig for alle.
 • Egne rutiner for varsling, opplæring, oppfølging og brudd på retningslinjer.
 • Alle ansatte har rett til å bli medlem av fagforeninger dersom de ønsker dette.

Etikk og forretninger

Vi ønsker et marked i balanse, slik at både vi og det samfunnet vi er en del av kan oppnå økonomisk, sosial og demokratisk vekst. Vi er med på å bidra til dette ved å ta sterk avstand fra korrupsjon, bestikkelser og andre urettmessige tiltak som kan hindre en fri konkurranse.

 • Vi følger den til enhver tid gjeldende konkurranselovgivningen.
 • Det er nulltoleranse for korrupsjon og andre straffbare handlinger.
 • Vi tilbyr ikke penger eller andre verdier til noen person for å påvirke hans eller hennes avgjørelser på private vegne eller på vegne av sin organisasjon eller arbeidsgiver.
 • Våre forretningsaktiviteter skal ikke basere seg på å presse noen til å handle i strid med sin profesjonelle plikt eller sine etiske retningslinjer.
 • På lik linje med punktene ovenfor, forplikter også vi oss til å ikke motta noen form for urettmessig betaling eller andre verdier som tilbys oss i den hensikt å påvirke oss til å opptre i konflikt med våre profesjonelle plikter og etiske retningslinjer.

 

 

Ansvar for miljøet

Vi ønsker å fremme en bærekraftig utvikling, og er derfor et Miljøfyrtårn. Alle våre arbeidstakere skal følge lovfestede krav og ta hensyn til ytringer fra for eksempel kunder, grunneiere og andre interessenter.

 • Vi gjør kontinuerlige vurderinger av hvordan vårt arbeid påvirker omgivelsene og miljøet, og henter inn ekspertisehjelp der vår egen erfaring og kompetanse begrenser vår vurderingsevne.
 • Vi benytter oss ikke av kjemikalier, materialer eller metoder som er forbundet med risiko.Den holdningen vil vi også forsøke å bringe videre til våre kunder/samarbeidspartnere.
 • Vi utfører ikke arbeid som medfører uakseptabel risiko for skade på miljø og omgivelser.
 • Vi utfører ikke arbeid som medfører uakseptabel risiko for skade på våre ansattes liv og helse.
 • Dersom det identifiseres en risiko med hensyn på punktene over, vil vi så snart som mulig iverksette tiltak som begrenser konsekvensene i størst mulig grad.

 

Våre samarbeidspartnere

Vi setter strenge krav til oss selv og til egen virksomhet. Derfor ønsker vi også at våre samarbeidspartnere, være seg, kunder, under- eller sideentreprenører og leverandører, gjør det samme. For at arbeidene vi leder eller deltar i skal kunne holdes innenfor de rammer som er satt i Jim’s Lagerutsalg AS etiske målsettinger, er vi avhengige av at det er enighet om disse i hele verdikjeden vi inngår i. Vi legger derfor litt av ansvaret videre på våre samarbeidspartnere, som vi også krever at de gjør det samme overfor sine leverandører.