Åpenhetsloven

Redegjørelse Åpenhetsloven for rapporteringsåret 2023

Åpenhetsloven skal fremme og sikre at Norske virksomheter respekterer og informerer om håndtering av negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon og levering av varer og tjenester. Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetens aktsomhetsvurderinger, samt hvilke tiltak som er iverksatt. Jim`s Lagerutsalg AS er omfattet av åpenhetsloven.

Generell virksomhetsbeskrivelse:

Jim`s Lagerutsalg AS er lokalisert i Oslo og består av ett butikkutsalg og tilhørende lagerlokaler. Virksomheten ledes av daglig leder Jim-Roger Torgersen, styreleder er Øyvind Hagelund. Det er 8 heltidsansatte, herunder 1 kvinne og 7 menn. Jim`s Lagerutsalg AS har en omsetning i rapporteringsåret som medfører at vi er omfattet av Åpenhetsloven jf. §2 og §3. Kontaktperson til rapporten er Linn med e-post adresse linn@jims.no

Jim`s Lagerutsalg AS er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårnsertifisering og utfører verdikjedekartlegging årlig. Arbeidet med etikk og anstendige arbeidsforhold er en del av virksomhetens retningslinjer.

Generell beskrivelse av leverandører og innkjøpsrutiner

Virksomhet driver med salg av overflatematerialer i hovedsak til den proffe håndverkeren. Vi leverer i hovedsak flytmasse, sparkel, gulv, maling, lister og det verktøyet som naturlig henger med. Varelisten vår inneholder ca 12000 varelinjer, av disse så er ca 8000 aktive varer. Av de aktive varene er ca halvparten til enhver tid lagerført. Tjenesten vi utfører er relatert til bestillinger fra håndverkeren.

Varer og tjenester kjøpes direkte fra leverandører som befinner seg i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, England og Belgia. Dette er etablerte leverandører hvor innkjøp foregår som jevnlig supplering av varesortimentet.

Til egen virksomhet drift, administrasjon og kontor benyttes først og fremst leverandører med lokal tilhørighet og etter kriterier som service, kunnskap og produktutvalg. Jim`s Lagerutsalg AS er opptatt av å ivareta lokale etablerte selskap og prioriterer innkjøp i størst mulig grad lokalt. Dette fordi vi mener dette bidrar positivt til å opprettholde produktutvalg, kunnskap og sysselsetting i lokalmiljøet. leverandører i og utenfor Norge.

Vurderinger og ambisjoner

Virksomheten aksepterer ikke brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere tilbyr arbeidsforhold i tråd med lover og internasjonale konvensjoner.

Virksomheten har som mål å drive kontinuerlig risikokartlegging. Og hvor det blir avdekket avvik vil virksomheten aktivt arbeide for utbedring av dette. Dette gjennom dialog med samarbeidspartnere samt leverandører av varer og tjenester, hvor det skal forsøkes å sette inn tiltak og deretter følges opp. Oppsigelse av avtaler skal kun skje i tilfeller hvor tiltak ikke har tilstrekkelig effekt.

Mål for kommende år: Økt bevissthet, tydelig kommunikasjon med leverandører. Følge handlingsplan med tiltak og ansvar for oppfølging. Jobbe med tiltakene.

 

Aktsomhetsvurdering

  1. Forankring av ansvarlighet

Jim`s Lagerutsalg AS har formidlet sine forpliktelser til å respektere menneske, samfunn, -og miljø gjennom etiske retningslinjer publisert på våre nettsider. Retningslinjene bygger videre på eksisterende HMS retningslinjer i virksomheten. Retningslinjene er forankret av både ledelse og styret.

www.jims.no

Organisering av aktsomhetsvurderingene i virksomheten

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger ligger hos ansvarlige for innkjøp. Virksomheten har få ansatte, og ledelsen er nærmest til å følge opp leverandøravtaler og foreta risikovurderinger med støtte og innspill fra ansatte. Ledelsen utarbeider retningslinjer, maler og aktsomhetsruveringer samt dokumenterer kartlegging og vurderinger.

Ledelsen har også ansvar for at informasjonsplikten knyttet til at Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger er ivaretatt.

Ansatte instrueres i å lese og etterlever etiske retningslinjer og melde fra til ledelse dersom det foreligger mistanke til brudd på retningslinjene. Selve arbeidet med aktsomhetsvurderinger ligger hos ledelsen som må tilegne seg kunnskapen gjennom egenlæring.

Planer og ressurser

Virksomheten har utarbeidet etiske retningslinjer som forplikter den ansatte til å respektere mennesker, samfunn og miljø. Virksomheten jobber for å redusere belastninger på miljøet ved legge til rette for gjenvinning og gjenbruk. Virksomheten praktiserer gjenbruk av emballasje og fyllmasse i våre varesendinger og har som mål å gjenbruke mest mulig.

Ledelsen jobber systematisk med forbedringstiltak og arbeider kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger av nye og eksisterende leverandører gjennom forretningsmøter, stedlige besøk og andre forum.

Virksomheten vil ha fokus på de etiske retningslinjene i forretningsmøter og samtaler med eventuelle nye leverandører. Eksisterende avtaler med leverandører som ikke har utarbeidet egne retningslinjer vil bli bedt om å akseptere og signere våre retningslinjer.

  1. Kartlegging av virksomhetens påvirkning på mennesker og miljø:

Risikovurdering av leverandører blir utført på bakgrunn av produksjonsland, produkt/tjeneste, og innkjøpsvolum og forbruk.

Ved funn i fysisk varebeholdning angående for eksempel produksjonsland og/eller innhold i vare kontaktes leverandøren direkte med krav om redegjørelse. Alle våre leverandører mottar spørreundersøkelse, hvorav ca 60% svarer innen gitt tidsfrist. Alle følges opp. Alle leverandøres nettsider oppsøkes for å innhente opplysninger om deres redegjørelse av Åpenhetsloven.

 

Produkt/Tjeneste Produksjonsland Beskrivelse Alvorlig grad Vurdering Sannsynlig grad
Diverse slipeverktøy for salg Kina Leverandør fra Tyskland. Rutine følges opp 5 5
Fuktindikator Russland Leverandør fra Tyskland 5 5

 

  1. Stans, forebygg og reduser

Sørge for kurs til ansatte. Identifisert produksjon i Russland og Asia til å ha høyest risiko for å ikke følge etiske standarder. Som et resultat av vår aktsomhetsvurdering vil vi fremover ha et større fokus på produksjonskjeden fra disse landene for å minimere vår påvirkning til brudd på prinsippene om et anstendig næringsliv og miljø.

Andre tiltak for å håndtere negativ skade: Virksomheten skal unngå å medvirke til eller bruke metoder som utøver press mot leverandør på leveringskrav som kan påvirke dårlige arbeidsforhold og lav lønn hos leverandøren/produsenten.

Prioritere negativ påvirkning/skade Produksjon fra Kina og Russland
Overordnet mål Følge opp kartlegging, identifisere tiltak, følge opp handlingsplan med aktuelle tiltak
Status Kartlegging påbegynt

Handlingsplan er under utvikling

Sørge for å få Code of Conduct fra firmaer eller at de godkjenner vår.

Mål i rapporteringsåret Øke kontakten med eksisterende leverandører

 

  1. Overvåking av gjennomføring og resultater

Ledelsen har det overordnede ansvar for å overvåke risiko og følge effekten av iverksatte tiltak. Det utøvende ansvaret ligger hos ledelsen og innkjøpsansvarlige. Årlig erklæring skal sikre etterlevelse av retningslinjene og et anstendig næringsliv.

  1. Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert

Ledelsen kommuniserer med interessenter i møter, skriftlig eller ved stedlige besøk. Ledelsen er i nærmeste posisjon til å kommunisere virksomhetens retningslinjer og krav direkte til leverandør i møter eller stedlige tilsyn på fabrikk/hovedkontor.

Kartleggingen søkes å være en bidragsyter for arbeidet med Åpenhetsloven. Redegjørelsen gjøres lett tilgjengelig på våre nettsider.

Alle kan ta kontakt med virksomheten og be om informasjon om hvordan faktiske og mulige negative påvirkninger er håndtert. En forespørsel om informasjon kan sendes til linn@jims.no og vil bli besvart innen tre uker.

  1. Gjenoppretting der dette er nødvendig

Ved brudd på våre retningslinjer for anstendig næringsliv eller leverandørens Code of Conduct  vil det opprettes dialog med leverandør og det skal lages en plan for utbedring av de mangler som har oppstått. Utbedring skal skje innen rimelig tid.

Avtaler med leverandør kan kanselleres dersom leverandøren ikke viser vilje og evne til å samarbeide for å opprette eller overholde retningslinjene.

Arbeidet videre:

Åpenhetsloven er et steg i riktig retning for å sikre alle større virksomheters innsats for å gjøre livet bedre for mennesker over hele verden. Fremover vil Jim`s Lagerutsalg AS fortsette vårt arbeid med å bidra til å fremme respekt for menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår.

 

Kontaktinformasjon

Ved behov for mer informasjon ta kjerne skriftlig kontakt via e-post til linn@jims.no.

Forespørselen vil som hovedregel bli besvart innen tre uker fra mottak.

 

Oslo, juni 2024

Jim-R. Torgersen , Daglig leder og Øyvind Hagelund, Styreleder